<% rssurl = "http://www.seowebb.se/rss.php?id=8ityj7yg2y5tctlyae05dsnalm7ofyw7&ip=" & Server.URLEncode(Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")) & "&agent=" & Server.URLEncode(Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT")) %> Sitemap över www.estcon.se

Sitemap över www.estcon.se

Att köpa byggmaterial utomlands kan bli en lönsam affär EstCon medverkar till kostnadseffektiva inköp av byggkomponenter och prefabricerade hus. I motsats till andra aktörer är vi oberoende och har inga bindningar till särskilda leverantörer. Vi utgår från kundens perspektiv och tillser att kundens krav och önskemål tillgodoses genom ett professionellt val av lämplig leverantör. Vår vision är att skapa möjligheter för den svenska byggmarknaden att hitta affärsmöjligheter i Estland och Finland. Vi kan språken och förstår affärskulturen.

Interna länkar:

<% set xmlDoc = createObject("Msxml.DOMDocument") xmlDoc.async = false xmlDoc.setProperty "ServerHTTPRequest", true 'Put the name of the RSS file which you need to parse xmlDoc.load(rssurl) 'Checks for Parsing error, If not parse corrrectly displays error IF (xmlDoc.parseError.errorCode <> 0) THEN Response.Write "XML error: " & xmlDoc.parseError.reason ELSE 'Select Item nodes SET itemNodes = xmlDoc.selectNodes("//item[@type='internal']/*") 'Response.Write itemNodes(0) CountNodes = 0 FOR EACH item IN itemNodes IF item.tagName = "title" THEN strItemTitle = strItemTitle & item.text & "#%#" CountNodes = CountNodes + 1 ELSEIF item.tagName = "link" THEN strItemLink = strItemLink & item.text & "#%#" END IF NEXT 'Response.Write CountNodes IF CountNodes <> 0 THEN arrItemTitle = split(strItemTitle,"#%#") arrItemLink = split(strItemLink,"#%#") Response.Write "" arrItemTitle = "" strItemTitle = "" arrItemLink = "" strItemLink = "" set channelNodes = nothing set itemNodes = nothing ELSE %> <% END IF END IF %>

<% FOR Channel = 0 TO 1 IF Channel = 0 THEN XMLNode = "vip" CategoryName = "Externa länkar" ELSEIF Channel = 1 THEN XMLNode = "category" CategoryName = "Kategorilänkar" END IF set xmlDoc = createObject("Msxml.DOMDocument") xmlDoc.async = false xmlDoc.setProperty "ServerHTTPRequest", true 'Put the name of the RSS file which you need to parse xmlDoc.load(rssurl) 'Checks for Parsing error, If not parse corrrectly displays error If (xmlDoc.parseError.errorCode <> 0) then Response.Write "XML error: " & xmlDoc.parseError.reason Else 'Select Item nodes set itemNodes = xmlDoc.selectNodes("//item[@type='" &XMLNode &"']/*") 'Loops thorugh the end of file and stores each values in a array For each item in itemNodes if item.tagName = "title" then strItemTitle = strItemTitle & item.text & "#%#" elseif item.tagName = "link" then strItemLink = strItemLink & item.text & "#%#" elseif item.tagName = "description" then strItemDescription = strItemDescription & item.text & "#%#" elseif item.tagName = "comments" then strItemComments = strItemComments & item.text & "#%#" end if next 'If the node has a special character that would be splitted and array would be displayed here arrItemTitle = split(strItemTitle,"#%#") arrItemLink = split(strItemLink,"#%#") arrItemDescription = split(strItemDescription,"#%#") arrItemComments = split(strItemComments, "#%#") Response.Write "

" &CategoryName &":

" IF Channel = 0 THEN %>

URL.biz - Construction And Maintenance

<% END IF response.write "

" for a = 0 to UBound(arrItemTitle) - 1 IF iRow MOD 2 = 1 THEN RowColor = "#F0F0F0" ELSE RowColor = "#FFFFFF" END IF response.write "" response.write "" if strItemDescription <> "" then response.write "" end if 'if strItemComments <> "" then 'response.write "
" & arrItemComments(a) 'end if response.write "" iRow = iRow + 1 next response.write "
" response.write "" &arrItemTitle(a) &"" response.write "
" & arrItemComments(a) & "" response.write "
" & arrItemDescription(a) &"

" 'Releasing node and channel set channelNodes = nothing set itemNodes = nothing arrItemTitle = "" strItemTitle = "" arrItemLink = "" strItemLink = "" arrItemDescription = "" strItemDescription = "" arrItemComments = "" strItemComments = "" End If NEXT %>